Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazekKierunek studiów: Obrót środkami ochrony roślin i nawozami 


Jednostka prowadząca: Wydział Kształtowania środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Czas trwania: 2 semestry


Ogólna liczba godzin dydaktycznych 219, w tym 167 godzin wykładów, 16 godzin ćwiczeń, w tym 36 godzin ćwiczeń terenowych.


Forma studiów: tryb niestacjonarny (zaoczny)


Co Państwo zyskujecie?


ZAŚWIADCZENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Absolwenci tych studiów podyplomowych, będą mogli starać się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się doradztwem dla rolników i przedsiębiorstw w zakresie obrotu środkami ochrony roślin i nawozami. Dodatkowo mogą znaleźć również pracę w firmach produkujących i dystrybuujących środki ochrony roślin i nawozy. 
Doradzanie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom Art. 51. 1. Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom w zakresie określonym w art. 15: 1) ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych.
Listy, o których mowa w ust. 1–3, są prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej „CDR”, który umieszcza je na stronie internetowej CDR.
Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:

1) doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:

a) studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub

b) inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;